יום שלישי, ספטמבר 5, 2017
תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Neria's Money GuideLines מקבוצת Neria's Guidelines (להלן: "האתר"), שכתובתה למסירת דברי דואר: Neria's GuideLines, רח' המייסדים 15, זכרון יעקב 3091047.

האתר הינו אתר הדרכה ומכירת שירותים היקפיים, דיגיטליים וגם שאינם כאלה (להלן: "האתר").

כל האמור בתנאי השימוש (להלן גם: "התקנון" וגם "ההסכם") מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והוא מיועד לנשים וגברים במידה שווה.

תקנון זה בא להבטיח את זכויותיך, את זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בין הצדדים. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. כל שימוש וגלישה באתר ו/או רכישת שירות ו/או מוצר מהווים את הסכמתך המלאה לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומין כנגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ לקרוא אותם בעיון רב. אתה מצהיר ומתחייב בזאת שהינך כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

1. בעלות

1.1 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני על כל תחום ותוכן המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר או מי מטעמו, ומוגנים על-פי כל דין, לרבות כל השירותים הנכללים באתר, המאמרים, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, וכדומה.

1.2 כל העתקה, שכפול, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, דיגיטלי, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי מכל סוג בחומר מאתר זה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים באתר – אסורים בהחלט, ומהווה בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

2. פתיחת חשבון

2.1 על מנת להשתמש באתר ושירותיו לרבות השתתפות בקורסים והדרכות, חינם או בתשלום, העלאת מאמרים או כל תוכן אחר, שימוש ופעילות במערכות התמיכה והשירות, כולל הפורומים – יתכן שתידרש לספק מידע אישי. הינך מתחייב לספק מידע נכון ומדויק כנדרש, ולעדכן אותו בכל עת שחל שינוי אחד או יותר בפרטים אלה.

2.2 מובהר שאין ביצירת החשבון כדי להקנות בידך אי אלו זכויות ו/או בעלות מעבר לשימוש מפעם לפעם בשירותים שרכשת.

3. שם משתמש וסיסמא

במהלך תהליך הרישום, אתה עשוי להידרש לבחור שם משתמש וסיסמא ייחודית (להלן: "פרטי המשתמש") באמצעותם תוכל בין היתר להשתתף בקורסים והדרכות, בפורומים, ולהעלות תכנים לאתר. פרטים אלה מיועדים לאפשר לך שימוש אישי יחיד מוגבל בלבד. אינך מורשה לחלוק את החשבון ו/או פרטי המשתמש ו/או הסיסמה בדרך כלשהי עם מישהו אחר מלבדך.

4. רישיון שימוש מוגבל

4.1 בכפוף לעמידתך בתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי יחיד מוגבל – בשירותי האתר אליהם נרשמת חינם או בתשלום, כנדרש ע"י האתר, ובמידע המסופק בו.

4.2 כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

5. פרסום תכנים באתר בכל דרך כולל, אך לא מוגבל לתגובות, הודעות, סרטונים ו/או מאמרים

5.1 בפרסום תכנים שונים באתר, לרבות מאמרים, סרטונים וכרטיסי עסק, אך לא מוגבל להם – לא יהא כדי ליצור יחסי גומלין בין המפרסם לאתר, לרבות: יחסי שותפות ו/או עובד מעביד ו/או נציגות ו/או שליחות וכיוב'.

5.2 בפרסום הודעות ו/או מאמרים ו/או כרטיסי עסק ו/או תכנים אחרים למיניהם, הינך מתחייב כי החומרים אשר העלית הינם בבעלותך המלאה בלבד – הם, הקניין הרוחני וזכויות השימוש המלאות בהם, וכי האחריות בגין כל טענה ו/או דרישה הקשורים בהם נמצאים באחריותך הבלבדית, והאתר או מי מטעמו פטורים מכל אחריות להם.

5.3 הינך מתחייב לפרסם מידע אמין ומהימן, להימנע מפרסום חומר המוגן בזכויות יוצרים של אחר, למעט אם הינך בעל זכויות היוצרים, להימנע מפרסום תכנים שאינם מוסריים ו/או מזיקים ו/או מהווים לשון הרע, ו/או תכנים בשפות אחרות זולת עברית, ולהימנע מפרסום התבטאויות פוגעניות על-פי חוק. אין ביכולתו של האתר לבדוק את ההודעות בטרם הפרסום וחובתך לוודא תקינותם כאמור לעיל. כל פרסום התבטאות פוגענית ו/או בלתי מהימנה עלול להוביל לנקיטת הליכים פליליים ו/או אזרחיים כנגד המפרסם ו/או נשוא הפרסום, כמו גם לסנקציות אחרות כגון הסרה ו/או מחיקת התכנים ו/או המאמר ו/או ההודעה ו/או תכנים אחרים.

5.4 הינך מתחייב שלא לפנות במסרים כאמור בסע' 5.3 לעיל, למשתמשים אחרים באתר לרבות אך לא מוגבל לדוא"ל ו/או צ'אט ו/או פורומים ו/או מסרים מיידיים IM למיניהם.

5.5 האתר רשאי להעלות תכנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

5.6 האתר רשאי לאסור פרסום תכנים ו/או למחוק תכנים מבלי ליתן על כך הודעה מראש.

5.7 בפרסום תכנים באתר הינך מקנה בזאת לאתר את זכויות היוצרים בתכנים לרבות ביצוע הגהה, שינויים,  פרסום, הדגשה, ושימוש מסחרי כראות האתר.

5.8 האתר רשאי לבטל קישורים למאמרים ולכל תוכן אחר שפרסמת, בין אם בתוכם, מהם או אליהם.

5.9 התכנים הינם באחריות המלאה של המשתמש המעלה אותם בלבד. האתר מאפשר להעלות את התכנים כפי שהם ואינו מתחייב לבצע בהם בדיקות מכל סוג, לרבות: עריכה, הגהה וכיוב'.

5.10 בפרסום תכנים הינך מאשר למשתמשים לעשות שימוש בתכנים באופן הוגן, בהתאם לאמור בהסכם זה.

5.11 האתר ו/או מי מטעמו, אינם אחראים באופן ישיר ו/או עקיף לפגיעה בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות ו/או לנזקים אחרים למפרסמי תכנים באתר העשויים להיגרם ע"י משתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו, ולא תהיה למפרסם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

5.12 בפרסום תכנים באתר הינך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מפרסום תכנים אלו, לרבות הוצאות משפטיות וכל הוצאה אחרת.

5.13 האתר רשאי לסחור ו/או להעביר לאחר מטעמו את רישיון השימוש הנ"ל, כולו או בחלקו. האתר אינו מחויב להודיע מראש או במועד אחר על כל שינוי כזה.

6. השעיה / מחיקת חשבון

כל שימוש בחוסר תום לב ו/או שלא לפי תנאי השימוש ו/או החוק לרבות, אך לא מוגבל ל: אי תשלום עבור שירותים שנרכשו ע"י המשתמש דרך האתר (ככל שיידרש תשלום), מסירת פרטים שאינם מדויקים, שימוש/מסירת פרטי כרטיס אשראי חסום/שאינו בתוקף, עשויים לגרום להשעיה, סיום ו/או מחיקת החשבון באתר ו/או למניעת השימוש באתר ו/או למחיקת כל מידע שלך ו/או עליך מן האתר, בנוסף לנקיטת הליכים משפטיים.

7. אופן השימוש באתר

7.1 הינך מתחייב לעשות באתר ובתכנים שבאתר שימוש הוגן ולצרכים אישיים בלבד. חל איסור מוחלט למכור תכנים מהאתר ו/או לגבות כספים בגין שימוש בתכנים שפורסמו ע"י המשתמש ו/או המפרסם באתר.

7.2 הינך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות ע"פ כל דין, של ו/או המפרסם באתר. האתר ושל המשתמשים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר.

7.3 האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע. מומלץ לקבל חוות דעת מגורם מקצועי. האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למשתמש בגין שימוש לא זהיר באתר על תכניו ו/או בגין הסתמכות על האתר כתחליף לחוות דעת מקצועית.

7.4 בנוסף לאמור בסעיף 7.3 יובהר ויודגש כי במקומות בהם מוזכרים סכומי כסף ו/או הכנסות כספיות מדובר באפשרויות בלבד. עקב ריבוי הגורמים המעורבים והמשתנים בשטח האתר אינו מתחייב, ואינו אחראי בכל דרך לרווחים או הכנסות דומות על ידי המשתמשים.

7.5 על מנת להשתמש בשירותי האתר השונים, יתכן שתידרש למלא את פרטיך האישיים בהתאם לטופס הרישום המובנה של האתר, או בתיבות הרשמה מעוצבות אשר מיועדות לשם כך.

7.6 הינך מתחייב שלא להטעות מי ממשתמשי האתר ו/או האתר בנוגע לזהותך האמיתית ופרטיך האישיים כפי שצוינו בטופס הרישום שלך, ובנוגע לנתונים ו/או תכנים שנמסרו ו/או הועלו על ידיך לאתר.

7.7 הינך מתבקש למלא את פרטיך האישיים במקומות המיועדים לכך בלבד.

7.8 האתר אינו מתחייב לקבל ו/או לאשר את רישומך לאתר, ורשאי לפסול טופס רישום בשלמותו/בחלקו על דעתו ומבלי צורך לפרט או להסביר את הגורמים שהובילו להחלטה.

7.9 הינך מתחייב שלא לחדור ו/או לפגוע ו/או לפרוץ לכרטיסים אישיים ו/או לכל מידע אחר של האתר ושל כל משתמש בו או בשירותיו.

7.10 הינך מתחייב שלא להטריד משתמשים אחרים.

7.11 האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן ו/או הועלה לאתר על ידיך, האחריות המלאה לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

7.12 האתר עושה כל שביכולתו כדי שנתונים אשר נשלחו ע"י משתמשים, ו/או תכנים שהועלו ע"י משתמשים וכיוב' יגיעו ליעדיהם ו/או יועלו לאתר, ואולם אינו מתחייב כי יעשה כן.

7.13 הינך אחראי לכל קשר בינך לבין משתמש אחר. אין האתר אחראי לנזקים כלשהם אשר עלולים להיגרם לך כתוצאה מקשר ו/או ממפגש מכל סוג עם משתמש אחר באתר.

7.14 האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך ע"י צד ג' ו/או עקב השימוש באתר באופן בלתי זהיר על ידך.

7.15 ככל שתוטל אחריות על האתר לפיצוי בגין נזק שעשוי להיגרם למשתמש, לא יעלה סכום הפיצוי על סך רבע השכר החודשי הממוצע במשק.

7.16 האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

8. תשלום

8.1 סע' 8 להלן, יחול ככל שתידרש לשלם דמי רישום ו/או דמי שימוש ו/או עלויות פרסום ו/או עבור כל שירות אחר אותו מציע האתר בתשלום.

8.2 דמי הרישום והשימוש בכל חלק רלוונטי באתר הינם בהתאם למחירון האתר המתעדכן מעת לעת. המחירים מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם כן מצויין אחרת.

8.3 מרגע אישור קבלת תשלום ע"י האתר לא יושבו כספים בגין אי שימוש באתר ו/או בשירות ו/או בגין ביטול התקשרות עבור שרות שהחל, אלא אם צוין אחרת, בכתב ובמפורש עבור שירות או רישום אשר מוזכר במפורש לצורך זה.

8.4 האתר רשאי להציע שירותים בחינם על פי בחירתו.

8.5 האתר רשאי לשנות ולהציע שירותים בתשלום בלבד גם אם קודם לכן הוצעו בחינם. הכוונה לבצע שינוי מעין זה תובא לידיעת משתמשי האתר מראש במועד סביר לאפשר לבחור את דרך הרישום המתאימה עבורם בהמשך.

8.6 המנוי לאתר מתחדש באופן אוטומטי. אם ברצונך לבטל את המנוי עליך להודיע לאתר לא יאוחר מ 28 ימים טרם מועד סיום המנוי בכתב לדוא"ל: support@neriasmoneyguidelines.com או באמצעות טופס "צור קשר" המיועד לכך באתר. הביטול יכנס לתוקפו בתוך 7 ימי עסקים.

8.7 האתר לא ישיב כספים ששולמו ע"י משתמש אם המנוי בוטל עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה.

8.8 דמי ההשתתפות יגבו באמצעות אמצעי התשלום המאושר והמעודכן עימו נרשמת לאתר, כרטיס האשראי שפרטיו סופקו על ידיך ו/או אישור הוראת קבע ו/או להעברה בנקאית. מסירת פרטי החשבון ו/או כרטיס האשראי שלך עם תחילת השימוש באתר מהווה הסכמה לגביית דמי השימוש בהעברה בנקאית ו/או הוראת קבע ו/או מכרטיס האשראי שלך בהתאם לשירות ו/או למסלול שבחרת.

8.9 במקרה בו חלו שינויים במצב חשבון הבנק שאינם מאפשרים המשך הגבייה, או כרטיס האשראי בוטל או שנתקבלה הכחשה מחברת האשראי, המשתמש מתחייב למסור פרטי חשבון ו/או כרטיס אשראי חליפיים ותקינים לאלתר ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים מיום הדרישה. במקרה בו לא נמסרו פרטי החשבון ו/או כרטיס האשראי כאמור, האתר רשאי לבטל את הרישום והשימוש ולדרוש השבת הסכום הקבוע בגין רישום ושימוש באתר כפי שקבוע במסלול הנבחר בתוספת דמי טיפול משפטיים כמצוין בדירוג המינימלי ומעלה בתעריף המומלץ של לשכת עוה"ד.

8.10 אינך רשאי להורות לבנק ו/או לחברת האשראי על ביטול חיוב בכרטיסי האשראי אלא בהתאם לקבוע בהוראות חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986.

9. סודיות ואבטחת מידע

9.1 פרטי המשתמש שיינתנו לך הינם מידע חסוי, המאפשרים ביצוע פעולות בחשבונך. באחריותך לשמור בסודיות את פרטיי המשתמש שיינתנו לך, ולוודא שמירתם ע"י אחרים החשופים להם.

9.2  האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים תוך שימוש במגוון טכנולוגיות לצורך הצפנת נתונים, לשמירה על סודיות פרטי המשתמשים לרבות: שמות, פרטי אימייל, ופרטי כרטיס אשראי, ומניעת האפשרות לשינוי תכנים שהועלו ע"י משתמשים אחרים. יובהר, כי אין האתר אחראי לנזק מכל סוג שיגרם למשתמש או לצד ג' בגין איבוד מידע ו/או שיבוש במידע ו/או שימוש במידע שנעשה ללא הרשאה.

9.3 בשימוש באתר יתכן כי יאספו נתונים אודותיך ואודות משתמשים אחרים בתכנים שהעלית, דוגמת: מנהגים, עמודים נצפים, רכישות, וכיוב', השימוש בנתונים אלו יעשה בכפוף להסכם זה.

9.4 האתר יעביר פרטי משתמשים לרשויות כפי הנדרש על פי חוק כדוגמת המקרים בהם: משתתף ביצע מעשה/מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או מי מטעמו ו/או בכל צד ג' אחר, ו/או במקרה בו משתתף עשה שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי או במטרה לסייע במעשה בלתי חוקי, ו/או במקרה בו משתתף היפר את תקנון האתר או הסכם עם האתר או מי מטעמו, ו/או במקרה בו ניתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי המשתתף, ו/או במקרה בו שנעשה ללא הרשאה. למשתתף ולאתר מחלוקת/טענה/הליכים משפטיים.

10. קוד התנהגות

10.1 השירותים הניתנים באתר הינם לשימושך האישי בלבד ועל אחריותך. על השימוש להתבצע בתום לב, באופן זהיר והוגן, וכמקובל על-פי כל דין, ועל-פי הוראות האתר.

10.2 כל שימוש מזיק ו/או פוגעני כלפי אחרים ו/או בלתי חוקי הינו אסור לחלוטין.

10.3 כל שימוש שלא ע"פ הסכם זה, על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך, עלול להביא למניעת השימוש שלך באתר לאלתר ו/או לחיובך בפיצויים ו/או בכל סעד או סנקציה הקבועים בחוק.

11. הגבלת אחריות האתר לפרסומים

11.1 באתר זה מפורסמים מוצרים, שירותים, תכנים ומודעות, שאין להנהלת האתר מידע לגבי דיוקם, אמיתותם ו/או מהימנותם. על כן, כל המסתמך על האמור במודעות הפרסומיות ו/או בתכנים עושה כן על אחריותו בלבד.

11.2 ההודעות והפרסומים ניתנים לשימוש כפי שהם, אין לאתר אחריות ולא תהיינה לך כל טענות כלפי האתר, עובדיו, או מי מטעמו בגין השימוש בשירותים ו/או במידע לרבות: צורה, תוכן, טיב, תועלת, השגת יעדים, התאמה לצרכים וכיוב'.

11.3 ההודעות והפרסומים באתר משקפים את דעת המפרסם ולאו דווקא את השקפת האתר.

11.4 אולם, אם הינך חש נפגע מפרסום זה או אחר, או שהנך סבור כי פרסום באתר פוגע בזכויותיך,  אנא פנה אל הנהלת האתר, ואנו נערוך בדיקה עם המפרסם, ככל שניתן יהיה להשיגו, ובמידת הצורך נבצע שינוי ו/או הסרה של ההודעה.

11.5 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים, האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ו/או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

11.6 יצירת קישורים באתר זה מותנית בהסכמת האתר מראש ובכתב בלבד. במקרים בהם ניתן אישור כזה ניתן ליצור קישורים אך ורק במידה ולא מתקיימים התנאים להלן: א. הקישור יוצר מסגרת סביב האתר, שינוי ויזואלי או תוכני. ב. הקישור יוצר מצג שווא או הטעיה באשר לאתר, שירותים או המידע המופיעים באתר. ג. הקישור פוגע במוניטין האתר.

11.7 הינך רשאי לבצע קישורים אל האתר מאתרים אחרים, ובלבד שהאתר ממנו מתבצע הקישור אינו אתר העוסק או מציע תכנים פורנוגרפיים, תכנים בלתי מוסריים או בלתי חוקיים בתכנים עושה כן על אחריותו בלבד. תועלת, השגת יעדים, התאמה לצרכים וכיוב'. להשיגו, ובמידת הצורך נבצע שינוי ו/או הסרה של ההודעה. המופיעים באתרי האינטרנט האחרים. שירותים או המידע המופיעים באתר. ג. הקישור פוגע במוניטין האתר. אחרים. חל איסור לבצע קישור מסגרת (I frame).

11.8 האתר עושה כמיטב יכולתו לספק שירות איכותי ורציף. עם זאת, האתר אינו מתחייב, כי השירותים המסופקים על ידו יהיו נטולי תקלות ו/או פגמים או כי תהא זמינות מלאה של שירותי האתר בכל עת.

11.9 האתר אינו מתחייב כי השרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל תכנה או אמצעי זדוני אחר אשר עלול לפגוע במחשב מכל סוג בו עושה המשתמש שימוש, לרבות מכשירים ניידים למיניהם, או בצד ג' כלשהו.

11.10 אין באמור לעיל כדי להטיל על האתר אחריות למצגים שהוצגו בפניו ע"י צד שלישי בניגוד האתר בכל עת. מכשירים ניידים למיניהם, או בצד ג' כלשהו. לתנאים לעיל ויש בהם משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן.

12 מדיניות הפרטיות

12.1 מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע או תוכן שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר.

12.2 גוף או אדם ששלחו מידע או תוכן כאמור לעיל, מצהירים ומסכימים כי המידע אינו סודי ומעניקים לאתר רישיון בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את המידע, לפרסם במידה או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי להידרש לתמורה כלשהי.

12.3 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או ל Neria's Money GuideLines ולקבוצת Neria's Guidelines לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.

13.   עדכון תנאי ההתקשרות

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן הודעה מראש. התנאים יחייבו החל ממועד פרסומם באתר.

14.   מקום השיפוט

הדין החל על הסכם זה, הינו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז ת"א ו/או מרכז בלבד.

15.   הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה, ובדוא"ל לכתובת האתר המופיעה בראש התקנון.